Податки

Податкова реформа – 2020: податок на прибуток

Розглянемо, які зміни підготовані законопроєктом № 1210 для платників податку на прибуток. Зокрема, документ розширює їх перелік, змінює критерій, який відносить суб’єктів господарювання до когорти високодохідників, тобто суб’єктів господарювання, які зобов’язані звітувати щокварталу й застосовувати податкові різниці. Далі про все по порядку.

Нові платники

Законопроєкт № 1210 розширює перелік платників податку на прибуток. У Податковому кодексі України (далі – ПКУ) після цих змін буде вказано, що платниками податку на прибуток вважаються (пп. 133.1.1 ПКУ):

 • юрособи, що є платниками єдиного податку, якщо вони виплачують доходи (прибутки) нерезиденту із джерелом їх походження з України або в разі отримання скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії.

Водночас платники єдиного податку IV групи не є платниками податку на прибуток у разі виплати доходів із джерелом їх походження з України, які прирівняні до дивідендів;

 • фізособи-підприємці, у тому числі такі, що обрали спрощену систему оподаткування, та фізособи, які провадять незалежну професійну діяльність щодо виплачених нерезиденту доходів (прибутків) із джерелом їх походження з України.

Ці особи й раніше сплачували податок на прибуток, а саме утримували податок на репатріацію під час виплати нерезиденту доходів (прибутків) із джерелом їх походження з України. Тепер вони здійснюватимуть це на законних підставах, а не з примусу податківців. Крім того, з’явиться ще один новий платник податку на прибуток, а саме юрособа, що утворена відповідно до законодавства інших країн (іноземні компанії) та має ефективне управління на території України. Такі юрособи стануть платниками податку на прибуток з 01.01.2021 року.

Неприбуткові організації

Збільшиться перелік суб’єктів, які можуть бути неприбутковими організаціями. Так, неприбутківцями стають не тільки об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, а й житлово-будівельні кооперативи (пп. 133.4.1 ПКУ).

Високодохідники

Змінено критерій, який відносить суб’єктів господарювання до когорти високодохідників, тобто суб’єктів господарювання, які зобов’язані звітувати щокварталу й застосовувати податкові різниці.

До таких платників податку відносять ті підприємства, річний дохід яких від будь-якої діяльності перевищує не 20, а 40 млн грн (пп. 134.1.1 ПКУ). Ці зміни свідчать про те, що кількість викодохідників має зменшитися в декілька разів. Тобто стане більше підприємств-малодохідників.

Основні засоби

Змінено підхід до визначення активів, які в цілях нарахування податкової амортизації вважатимуться основними засобами. Відтепер до основних засобів зараховуватимуть матеріальні активи, що призначаються платником податку для використання в господарській діяльності, вартість яких перевищує 20 тис. грн (раніше 6 тис. грн) і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік) (пп. 14.1.138 ПКУ).

Аудиторський звіт

Зміниться порядок подання звітності з податку на прибуток платниками, які зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом. Зміниться порядок звітування підприємств, що становлять суспільний інтерес, публічних акціонерних товариств, суб’єктів природних монополій на загальнодержавному ринку та суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у видобувних галузях, а також великих підприємств, середніх та інших фінансових установ, що належать до мікро- та малих підприємств (ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV).

Такі підприємства зобов’язані подавати звітність з податку на прибуток у два етапи (п. 46.2 ПКУ):

 • 1 етап – подають податківцям у загальні строки для подання декларації з податку на прибуток податкову декларацію за відповідний податковий (звітний) період разом із фінзвітністю, а саме зі звітом про фінансовий стан (баланс) та звітом про прибутки та збитки й інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), які складені до перевірки фінансової звітності аудитором;
 • 2 етап – подають податківцям не пізніше ніж 10 червня року, наступного за звітним, річну фінансову звітність, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом. Тобто подають уже перевірену аудиторами фінзвітність.

За неподання звітності з аудиторським висновком контролери будуть карати підприємства як за неподання звичайної звітності.

Агрозвітність

Законопроєкт № 1210 має намір знову дати право аграріям – платникам податку на прибуток звітувати за специфічний річний звітний період, який починається 1 липня минулого звітного року і закінчується 30 червня поточного звітного року.

Амортизаційні різниці

Законопроєкт № 1210 вносить декілька змін до порядку застосування амортизаційних різниць:

1) у податковому обліку можна нараховувати амортизацію на основні засоби за виробничим методом. Раніше він був під забороною;

2) вказано, що податкова амортизація не нараховується за період невикористання (експлуатації) основних засобів у господарській діяльності у зв’язку з їх модернізацією, реконструкцією, добудовою, дообладнанням та консервацією. Відтепер ті підприємства, що ведуть облік за міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – МСФЗ) й не припиняють нараховувати в бухобліку амортизацію, під час проведення реконструкції основних засобів через застосування податкових різниць збільшуватимуть фінрезультат на бухгалтерську амортизацію, розраховану за МСФЗ, і тим самим сплачуватимуть більше податку. Зменшити фінрезультат на податкову амортизацію за ці періоди вони тепер не зможуть.

Інші різниці

Законопроєкт № 1210 вносить коректурні правки до порядку застосування інших різниць, зокрема з 01.01.2021 р. повністю змінюється підхід до застосування різниць із п. 140.2 ПКУ – формула розрахунку різниці стане простішою. Так, платник податку, у якого сума боргових зобов’язань, що виникли за операціями з нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж у 3,5 раза, фінансовий результат до оподаткування буде збільшуватися на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями (за винятком процентів, що підлягають капіталізації до моменту введення відповідного активу до експлуатації), понад 30% суми розрахованого об’єкта оподаткування податком на прибуток звітного (податкового) періоду, у якому здійснюється нарахування таких процентів, збільшеного на суму фінансових витрат за даними фінансової звітності та суми амортизаційних відрахувань за даними податкової звітності того самого звітного (податкового) періоду. Також є зміни в частині інших різниць.

Дивіденди

Із 01.01.2021 р. зміниться підхід до визначення дивідендів. Так, з метою оподаткування, а саме оподаткування податком на прибуток, до дивідендів прирівнюються також (пп. 14.1.49 ПКУ):

 • платіж у грошовій чи негрошовій формі, що здійснюється юрособою на користь її засновника та/або учасника (учасників) у зв’язку з розподілом чистого прибутку (його частини);
 • суми доходів у вигляді платежів за цінні папери (корпоративні права), що виплачуються на користь нерезидента, зазначеного в пп.пп. «а», «в», «г» пп. 39.2.1.1 ПКУ, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу «витягнутої руки»;
 • вартість товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів та деривативів, що придбаваються в нерезидента, зазначених у пп.пп. «а», «в», «г» пп. 39.2.1.1 ПКУ, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу «витягнутої руки»;
 • сума заниження вартості товарів (робіт, послуг), які продаються нерезиденту, зазначеному в пп.пп. «а», «в», «г» пп. 39.2.1.1 ПКУ, у контрольованих операціях порівняно із сумою, яка відповідає принципу «витягнутої руки»;
 • виплата в грошовій або негрошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника – нерезидента України у зв’язку зі зменшенням статутного капіталу, викупом юридичною особою корпоративних прав у власному статутному капіталі, виходом учасника зі складу господарського товариства або іншої аналогічної операції між юридичною особою та її учасником, у розмірі, що призводить до зменшення нерозподіленого прибутку юридичної особи.

Доходи в натуральній формі

Законопроєкт № 1210 дещо розширює перелік доходів, отриманих нерезидентом із джерелом походження з України. Такими доходами з 01.07.2020 р. будуть вважатися також й інші доходи від провадження нерезидентом господарської діяльності на території України, крім доходів у вигляді виручки або інших видів компенсації вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, переданих, виконаних, наданих резиденту (постійному представництву іншого нерезидента) від такого нерезидента, у тому числі вартості послуг із міжнародного зв’язку чи міжнародного інформаційного забезпечення.

Пільгові методи амортизації

Також законопроєкт № 1210 установлює пільгові строки нарахування амортизації для 4, 3, 5 та 9-ї груп основних засобів. Під час визначення об’єкта оподаткування на період починаючи з 01 січня 2020 року до 31 грудня 2030 року надано змогу нараховувати податкову амортизацію щодо основних засобів:

 • 4-ї групи (машини та обладнання) та 5-ї групи (транспортні засоби), використовуючи мінімально допустимий строк амортизації, який дорівнює два роки (загальний п’ять років);
 • 3-ї групи (передавальні пристрої) та 9-ї групи (інші основні засоби), використовуючи мінімально допустимий строк амортизації, який дорівнює п’ять років (загальний 20 та 12 відповідно).

Щоб можна було скористатися цими строками для нарахування податкової амортизації, основні засоби мають одночасно відповідати таким вимогам:

 • введені в експлуатацію платником податків у межах одного з податкових (звітних) періодів починаючи з 01 січня 2020 року до 31 грудня 2030 року;
 • не були у використанні;
 • використовуються у власній господарській діяльності та не можуть продаватись або надаватись в оренду іншим особам (за винятком платників податків, основним видом діяльності яких є послуги за надання в оренду майна).
На тему
Запит прийнято!
Найближчим часом з вами зв’яжеться наш спеціаліст.
Гарного вам дня!
Запит не прийнято.
Ви можете зв'язатися з представниками «Де Візу» за тел. +38 (044) 279-0000
Гарного вам дня!
Долучайся до
команди "De Visu"
Ми переконані, що успіх нашого бізнесу залежить від працівників, тому ми заохочуємо кожного з них до розкриття власного потенціалу та здібностей.

Якщо ви відповідальні, орієнтовані на досягнення високих результатів своєї діяльності та прагнете до постійного розвитку й самовдосконалення, запрошуємо вас приєднатися до нашої команди.

дізнатися більше
112
працівників наразі в усіх філіях "De Visu" Group
Кар'єра